Služby

V čem Vám můžeme pomoci - právní odvětví

V naší advokátní kanceláři poskytujeme právní služby v širokém spektru platného práva na území České i Slovenské republiky, a to jak fyzickým, tak právnickým osobám. Vzhledem k tomu, že advokacie je typická svou rozmanitostí, jakož i vzájemnou souvislostí (někdy i vzájemným rozporem) jednotlivých právních, ale i mimoprávních odvětví a je tedy obtížné ji uchopit a přesně vymezit, přinášíme níže pouze stručný přehled základních oblastí, v jejichž rámci - avšak nikoliv pouze v tomto rámci - Vám můžeme být nápomocni. S poskytovanými právními službami zajišťujeme také doplňkové služby, zejména znalecké posudky prostřednictvím partnerského znalce, notářské služby prostřednictvím smluvního notáře, konverze dokumentů a to jak z listinné podoby do podoby elektronické, tak i z elektronické podoby do listinné podoby (ověřené kopie), výpisy za katastru nemovitostí, zjišťování aktuálního stavu ve sbírce listin katastru nemovitostí.

Poučení pro spotřebitele
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

Obchodní právo

Součástí právních služeb, které poskytujeme, je též právní služba podnikatelům v jejich obchodních vztazích, včetně řešení statusových otázek obchodních korporací. Současný podnikatel se dnes již bez kvalitní právní pomoci fakticky neobejde, kdy často je nucen řešit i velmi složité otázky s podnikáním spojené. Vycházíme ze zásady, že podnikatel podniká, obchoduje, řeší věci obchodní a my jako advokáti jsme tu od toho, abychom za podnikatele a pro podnikatele řešili věci právní. Jsme tu od toho, abychom za Vás řešili všechny otázky, i ty složité, bez jejichž vyřešení ve svém záměru dál nepokročíte, ale jejichž řešení je pro Vás ztrátou energie, jíž můžete efektivně využít jinde. Pomoc Vám poskytneme od počátku Vašeho podnikání, přispějeme k jeho zdárnému průběhu a jsme připraveni poskytnout Vám své služby i na případném sklonku Vašich podnikatelských aktivit.

Pro představu uvádíme stručný výčet základních činností, jež spadá do našich služeb:

příprava obchodních smluv, včetně vzorové smluvní dokumentace

sepis a vyjednávání smluv pro konkrétní obchodní případy

právo obchodních společností - zakládání obchodních společností a problematika obchodního rejstříku, řešení vztahů mezi společností a jejími statutárními zástupci včetně uplatnění nároků mezi nimi, úpravy společenské smlouvy a stanov, vedení valných hromad, apod.

přeměny obchodních společností

uplatňování pohledávek a jiných nároků ze smluv či mimosmluvních závazků (bezdůvodné obohacení, náhrada škody), včetně hromadného vymáhání pohledávek

zastupování před soudem ve všech stádiích řízení

zastupování před rozhodcem

zastupování v exekučním řízení

zastupování v exekučním řízení

a další

Občanské právo

Samozřejmou a neoddělitelnou součástí našich služeb je poskytování právní pomoci v oblasti práva občanského - pilíře (nejen) českého právního řádu a kdysi synonyma pro soukromé právo. Každému se někdy může zachtít převést svou nemovitost, stejně tak se každý někdy může dostat do situace, že jej obtěžuje soused nadměrným hlukem, či vypouštěním znečištěné vody na jeho pozemek. Někdo zase může přijít v důsledku změny vlastnických práv k sousednímu pozemku o možnost dojet autem až ke své chalupě, anebo o možnost dostat se ke studni. I v těchto záležitostech se na nás můžete obrátit. Provedeme Vás více či méně nepříjemnou životní situací v podobě rozvodu a následného majetkového vypřádání. Své služby Vám poskytneme i pro případ, že se se svým protějškem nedohodnete na výchově a výživě Vašich dětí. Obrátit se na nás můžete i s obvykle negativně vnímaným, ale racionálním aktem, jako je sepis závěti, či odkazu, anebo přípravy dědické smlouvy, ale i v případě, že budete chtít zastoupit v rámci dědického řízení.

Pro představu uvádíme stručný výčet základních činností, jež spadá do našich služeb:

převody nemovitostí (kupní a darovací smlouvy

nájemní a podnájemní smlouvy

zástavní smlouvy, zřizování věcných břemen

zápůrčí žaloby

ochrana osobnosti

výchova a výživa

rodinné právo, majetková práva manželů, bydlení

1.1.2014 se stal účinným nový občanský zákoník (z.č. 89/2014 Sb.), který tak po 50 letech přinesl do oblasti civilního práva v mnoha ohledech i zcela zásadní změny oproti původní právní úpravě. Byť se mezi odbornou veřejností stále vedou diskuse o kvalitě nového kodexu, je zákoník neoddělitelnou součástí našeho právního řádu a je třeba k němu přistupovat aktivně, vzít jej za svůj a maximálně využít ve prospěch klienta.

pracovní právo

sepis závěti, odkazu, dědické smlouvy

náhrada škody, včetně škody na zdraví

vydání bezdůvodného obohacení

zastupování před soudem ve všech stádiích řízení

zastupování v dědickém řízení

a další

Trestní právo

V oblasti trestního práva Vám můžeme poskytnout právní služby spočívající jak v obhajobě v trestních věcech, tak i v uplatnění nároků poškozených na náhradu škody a jejich zastoupením v trestním řízení, kdy mnohdy je tato cesta pro poškozené rychlejší, levnější a jednodušší, než domáhat se nároku v řízení civilním. Při zproštění či zastavení trestního stíhání nezapomínáme na uplatnění náhrady škody vůči státu za škodu vzniklou trestním stíháním. V případech složitých obchodních transakcí, u nichž poskytujeme právní servis některým z našich klientů, neopomeneme při naší práci zhodnotit celou transakci z hlediska možného trestněprávního dopadu, kdy riziko překročení trestní roviny roste přímo úměrně s rostoucí složitostí obchodněprávních vztahů. Mezi naše stěžejní zásady v rámci obhajoby v trestním řízení patří zhodnocení reálných možností klienta (není naším cílem stavět vzdušné zámky, naším cílem je dosažení nejlepšího možného výsledku vzhledem k okolnostem) a vedení aktivní obhajoby (tj. aktivně vyhledávat skutečnosti svědčící ve prospěch klienta a nespoléhat na práci orgánů činných v trestním řízení).

Pro představu uvádíme stručný výčet základních činností, jež spadá do našich služeb:

trestní obhajoby (zvláště pak se zaměřením na obecnou kriminalitu a majetkovou trestnou činnost)

zastupování poškozeného v trestním řízení

zastupování osob zúčastněných v trestním řízení

zastupování před orgány činnými v trestním řízení

trestněprávní poradenství podnikatelům

Správní právo

Správní právo je oblast práva, jež širokým okruhem situací a vztahů, které reguluje, svou spletitostí a vzájemnou provázaností či mnohdy naopak nesourodostí jednotlivých norem a zejména množstvím podzákonných právních předpisů patří k právní oblastem se ztíženou orientací a oproti jiným odvětvím je relativně málo kolegů z řad advokacie, jež zasvětí své úsilí snaze proniknout do obsáhlé a roztříštěné problematiky správního práva. A přitom se se správním právem setkáváme každý den, nalézáme jej takřka na každém rohu, ať již se jedná o jednání s úřady ve věci změny trvalého pobytu, vyřízení živnostenského podnikání, nového občanského průkazu či nového pasu. Se správním právem se setkáme i v případě, kdy se dopustíme přestupku (kupř. přestupku v dopravě, přestupku proti občanskému soužití, výtržnosti, rušení nočního klidu, a další). I v situaci, kdy se jdeme registrovat k dani z příjmu, nebo k dani z přidané hodnoty, jsou naše kroky vymezeny správním právem, stejně jako v případě, že chceme postavit dům a začít v něm bydlet. V naší advokátní kanceláři se takoví kolegové, kteří mají zájem správní právo obsáhnout, najdou a svou práci dělají nadmíru úspěšně, ať již se jedná o daňové řízení, stavební řízení, řízení před Inspektorátem České zemědělské a potravinářské inspekce či před orgánem České inspekce životního prostředí, apod.

zastupování ve správním řízení
(zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

zastupování v řízení o přestupcích
(zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

zastupování v daňovém řízení
(zákon č. 280/2004 Sb., daňový řád)

zastupování ve stavebním řízení
(z. č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu)

zastupování při kontrolních řízeních
(prováděných dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole kontrolní řád)

zastupování v soudním řízení správním
(zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní)

a další

Advokátní kancelář AVKP

+420 603 158 182 | Mánesova 808/22, 500 02 Hradec Králové

© 2017 Advokátní kancelář AVKP All rights reserved.